ویژه‌برنامه نقد آثار چهلمین جشنواره فیلم فجر


 • 24:54

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه دکتر سید محمد مداح حسینی به بررسی علل اضمحلال سلیقه عمومی با نگاهی به جشنواره چهلم پرداخته است.

 • 19:10

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «برف آخر» اثر امیرحسین عسگری پرداخته است.

 • 21:49

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «بدون قرار قبلی» اثر بهروز شعیبی پرداخته است.

 • 18:12

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «مرد بازنده» اثر محمدحسین مهدویان پرداخته است.

 • 27:13

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه رضا وحید به نقد فیلم «نگهبان شب» اثر رضا میرکریمی پرداخته است.

 • 15:42

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «شهرک» اثر علی حضرتی پرداخته است.

 • 18:41

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «دسته دختران» اثر منیر قیدی پرداخته است.

 • 14:48

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه حامد جلالی به نقد فیلم «شهرک» اثر علی حضرتی پرداخته است.

 • 15:17

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه حامد جلالی به نقد فیلم «بدون قرار قبلی» اثر بهروز شعیبی پرداخته است.

 • 28:25

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه دکتر سید محمد مداح حسینی به نقد فیلم «خائن‌کشی» اثر مسعود کیمیایی پرداخته است.

 • 18:02

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه حامد جلالی به نقد فیلم «بی‌رویا» اثر آرین وزیردفتری پرداخته است.

 • 20:20

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «شادروان» اثر حسین نمازی پرداخته است.

 • 18:55

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه سید محسن امامیان به نقد فیلم «ملاقات خصوصی» اثر امید شمس پرداخته است.

 • 20:22

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «خائن‌کشی» اثر مسعود کیمیایی پرداخته است.

 • 20:26

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه حامد جلالی به نقد فیلم «علف‌زار» اثر کاظم دانشی پرداخته است.

 • 21:00

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «بی‌رویا» اثر آرین وزیردفتری پرداخته است.

 • 19:18

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه سید محسن امامیان به نقد فیلم «هناس» اثر حسین دارابی پرداخته است.

 • 25:50

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «ملاقات خصوصی» اثر امید شمس پرداخته است.

 • 25:33

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه رضا وحید به نقد فیلم «بی‌مادر» اثر سید مرتضی فاطمی پرداخته است.

 • 21:47

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه محسن بدرقه به نقد فیلم «موقعیت مهدی» اثر هادی حجازی‌فر پرداخته است.

 • 19:56

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه سید محسن امامیان به نقد فیلم «مرد بازنده» اثر محمدحسین مهدویان پرداخته است.

 • 19:12

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه حامد جلالی به نقد فیلم «ملاقات خصوصی» اثر امید شمس پرداخته است.

 • 18:39

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «شب طلایی» اثر یوسف حاتمی‌کیا پرداخته است.

 • 29:10

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه رضا وحید به نقد فیلم «خائن‌کشی» اثر مسعود کیمیایی پرداخته است.

 • 30:25

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه سید محسن امامیان به نقد فیلم «دسته دختران» اثر منیر قیدی پرداخته است.

 • 21:56

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه محسن بدرقه به نقد فیلم «ملاقات خصوصی» اثر امید شمس پرداخته است.

 • 21:13

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «هناس» اثر حسین دارابی پرداخته است.

 • 24:58

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه رضا وحید به نقد فیلم «برف آخر» اثر امیرحسین عسگری پرداخته است.

 • 23:18

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه حامد جلالی به نقد فیلم «دسته دختران» اثر منیر قیدی پرداخته است.

 • 18:43

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «موقعیت مهدی» اثر هادی حجازی‌فر پرداخته است.

 • 17:43

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه سید محسن امامیان به نقد فیلم «بی‌رویا» اثر آرین وزیردفتری پرداخته است.

 • 21:49

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه محسن بدرقه به نقد فیلم «بدون قرار قبلی» اثر بهروز شعیبی پرداخته است.

 • 27:07

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه حامد جلالی به نقد فیلم «مرد بازنده» اثر محمدحسین مهدویان پرداخته است.

 • 27:08

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه رضا وحید به نقد فیلم «موقعیت مهدی» اثر هادی حجازی‌فر پرداخته است.

 • 13:40

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «ماهان» اثر حمید شاه حاتمی پرداخته است.

 • 17:42

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه ملیحه رمضانی به نقد فیلم «ملاقات خصوصی» اثر امید شمس پرداخته است.

 • 23:35

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه رضا وحید به نقد فیلم «دسته دختران» اثر منیر قیدی پرداخته است.

 • 38:50

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه حامد جلالی به نقد فیلم «موقعیت مهدی» اثر هادی حجازی‌فر پرداخته است.

 • 30:14

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه رضا وحید به نقد فیلم «مرد بازنده» اثر محمدحسین مهدویان پرداخته است.

 • 10:50

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه ملیحه رمضانی به نقد فیلم «بی‌رویا» اثر آرین وزیردفتری پرداخته است.

 • 32:50

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه مصطفی یوسف‌زاده به نقد فیلم «ضد» اثر امیرعباس ربیعی پرداخته است.

 • 29:31

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه سید محسن امامیان به نقد فیلم «موقعیت مهدی» اثر هادی حجازی‌فر پرداخته است.

 • 49:40

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه حامد جلالی به نقد فیلم «خائن‌کشی» اثر مسعود کیمیایی پرداخته است.

 • 19:49

  در ایام چهلمین جشنواره فیلم فجر و با ویژه‌برنامه نقد آثار این جشنواره به نقد و تحلیل فیلم‌های ارائه شده پرداخته‌ایم. در این برنامه محسن بدرقه به نقد فیلم «بی‌رویا» اثر آرین وزیردفتری پرداخته است.